Gas Storage Denmark

Om Gas Storage Denmark

Gas Storage Denmark ejer og forvalter de 2 underjordiske gaslagringsanlæg i Danmark:

  • akviferlageret i Stenlille i den centrale del af Sjælland
  • kavernelageret i Lille Torup i Nordjylland

Gas Storage Denmark A/S er et 100% ejet datterselskab af Energinet. Energinet ejes af den danske stat.

Energinet ejer og driver den overordnede gas- og el-infrastruktur i Danmark.

Strenge krav gør sikkerheden høj

Gas Storage Denmark er ansvarlig for overholdelse af sikkerheds- og miljølovgivningen generelt og de godkendelser, der er givet os i henhold til denne lovgivning. Vi er også ansvarlige for overholdelse af aftaler indgået med myndigheder, såsom Energitilsynet, Miljøstyrelsen og vores lokale kommuner.

Derudover er vi ansvarlige over for vores lokalsamfund, som omfatter husejere, virksomheder og offentlige institutioner i vores nabolag.

Vores gaslagre overvåges nøje døgnet rundt via computere i kontrolrummet, og det tekniske personale sikrer, at alle installationer vedligeholdes korrekt og fungerer sikkert og tilfredsstillende.

Vores medarbejdere på de tekniske anlæg er eksperter med mange års erfaring.

Alle vores underleverandører opfylder de samme sikkerhedskrav, som vi stiller til vores egne medarbejdere.

Alle antændelseskilder er strengt forbudt på gaslagrenes gårdspladser.

I tilfælde af en ulykke vil gaslagrene blive lukket ved hjælp af automatiske sikkerhedsventiler, der også kan betjenes fra kontrolrummet. Den gas, der er tilbage i rørene, bliver ført til anlæggets afblæsningstårn.

Siden gaslagrene er blevet konstrueret og taget i produktion, har der aldrig været nødsituationer. Vores anlæg er kun blevet lukket for planlagt vedligeholdelse.

Beredskab og samarbejde

Erfaringen viser, at antændingsulykker er meget sjældne. Sikkerhedssystemet lukker automatisk ventilerne, når en gaslækage er detekteret. I tilfælde af en ulykke vil en række beredskabsplaner, udarbejdet af Gas Storage Denmark i samarbejde med politiet og brandvæsenet, blive sat i værk.

Beredskabsplanerne testes med jævne mellemrum med deltagelse fra alle involverede parter.

Kort-lokation-430 x 475 px

Geologisk evolution

Lille Torup

Lille Thorup

Salthorstformationen ved Lille Torup

Den underjordiske salthorst er cylindrisk, og dens diameter og højde er ca. 5 km.            

Undergrunden ved Lille Torup har ganske specielle egenskaber. Det skyldes noget, der skete for mange, mange millioner år siden.

Under Perm for 250-290 millioner år siden blev området omkring Lille Torup dækket af hav og tropiske urhavsarter, som var yderst salte. Over tid, i de såkaldte Zechstein-perioder Z1, Z2, Z3, fordampede havvandet og efterlod sedimenter som evaporitter, hvor stensalt (halit) udgør en stor del. Dette skete 3 gange, og efter den sidste aflejring var saltet deponeret i lag på lag lige som en stak pandekager. I Jurassic for 135 millioner år siden satte saltkuplerne sig endeligt i den underjordiske struktur, som vi kender den i dag.             

Stenlille

Stenlille

Akviferformationen ved Stenlille

Akviferformationen er en stor underjordisk ”pude” 1.500 – 1.600 m under overfladen og dækker et areal på 14 km2.

I modsætning til Lille Torup er gaslagringsanlægget i Stenlille et akviferreservoir, der er oprettet i Gassum-sandstensformationen. Den gode opbevaringskvalitet af Gassum-sand­­stensformationen blev grundlagt i den sene Trias for 209-201 millioner år siden. Gassum-sand­stens­for­mationen findes udbredt nord og syd for Ringkøbing-Fyn-højderyggen med en maksimal tykkelse på ca. 200 m og forekommer på dybder fra ca. 500 m ved Skagen og Rødby til mere end 3.000 m i Himmerland. Det overliggende 300 m tykke lag af lersten stammer fra Fjerritslevformationen, som blev dannet under den sene Jurassic og tjener som et effektivt ”låg”, der holder gassen fanget i den porøse sandstensstruktur.

Naturgas

Naturgas består hovedsageligt af methan CH4. Derudover indeholder naturgas små mængder ethan, propan, butan, pentan og hexan og spor af vand, svovl, kvælstof og kuldioxid.

Naturgas er giftfri og lettere end luften, så den stiger sædvanligvis op i luften. Naturgas er kun brændbar i et bestemt blandingsforhold med luft. For at naturgassen skal brænde, skal denne blandes med luft i en procentdel af 5-15. Hvis procentdelen af gas i luften er højere end 15, vil gassen ikke brænde – dvs. i dagligdagen er blandingen af gas og luft for rig til at kunne brænde.

I undergrunden er der 100 procent naturgas, så der er ingen fare for, at gas bliver antændt langt under jorden.

Gaskvalitet

Den gaskvalitet, som leveres til det danske marked, fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen og findes i Det Danske Gasreglement, afsnit C-12.

Læs mere om Det Danske Gasreglement

Gas i det danske naturgassystem skal altid overholde de danske gasforskrifter og de kvalitetsspecifikationer, der er fastsat i Det Danske Gasreglement.

Detaljerede oplysninger om sammensætningen af naturgas og dens brandbarhed findes på Energinets hjemmeside.

Læs mere om gaskvalitet

Udvidelse af Lille Torup gaslager

Gas Storage Denmark, som ejer og driver Lille Torup Gaslager, arbejder med planer om at omdanne to af anlæggets syv kaverner til opbevaring af brint og én kaverne til opbevaring af trykluft.

Læs mere om udvidelsen her